Mitä On Sosiaalinen Kestävä Kehitys?

Sosiaalisesti kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Kestävän kehityksen toimintaohjelmat pyrkivät saavuttamaan erilaisia hyvinvointitavoitteita.
Sosiaalinen kestävyys on kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, mikä mahdollistaa hyvän arjen ja merkityksellisen elämän. Sosiaalinen kestävyys kattaa asiat, joita ilman kenenkään ei tulisi olla.

Mitä on kestävä kehitys?

Mitä on kestävä kehitys? Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Mitkä ovat sosiaalisen kestävyyden haasteita?

Yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Mitä tarkoitetaan sosiaalisella kehityksellä?

Sosiaalisessa kestävässä kehityksessä on kysymys ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa tulevaisuuteensa, vaatia oikeuksiaan ja tuoda esille huolenaiheitaan. Se on näkökulma, joka huomioi muun muassa yhteisöllisen toimintamuotojen kehittämisen sekä ihmisten oman elämänhallinnan vahvistamisen.

Mitä on sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys?

Sosiaalisella ja kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan yhteisöllisyyden vaalimista yksilöllisyyden sijaan, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Sosiaalinen kestävä kehitys pyrkii turvaaman jokaiselle riittävän toimeentulon, perusoikeudet ja mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa ekologisesti taloudellisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti?

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Miten edistää ekologista kestävyyttä?

Jätteen syntymistä voidaan vähentää tuotesuunnittelulla, mutta myös korvaamalla fyysiset tuotteet digitaalisilla tai muilla palveluilla, sekä vuokraamalla, lainaamalla ja käyttämällä tuotteita yhdessä. On myös hyvä miettiä tuotteen tarpeellisuutta ja laatua, huolto- ja korjausmahdollisuuksia sekä kestävyyttä.

See also:  Miksi Polttoaineen Hinta On Noussut?

Miksi sosiaalinen kestävä kehitys on tärkeää?

Sosiaalisesti kestävän kehityksen tarkoitus on turvata ihmisille tasavertaiset mahdollisuudet voida hyvin, saavuttaa perusoikeudet, hankkia elämän perusedellytykset ja mahdollistaa osallistuminen päätöksentekoon omassa maassaan ja maailmanlaajuisesti.

Mitä tarkoittaa kulttuurisesti kestävä kehitys?

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys on ihmisten oikeudenmukaista kohtelua. Tavoitteena on huomioida hyvinvoinnin siirtyminen sukupolvelta toiselle. Kulttuuriperinnön näkökulmasta kestävässä kehityksessä tulee huomioida myös kulttuuriperinnön vaaliminen ja eteenpäin välittäminen.

Miten edistää kulttuurista kestävää kehitystä?

Kulttuurinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Yhteistyö ja kumppanuus ovat tärkeä edellytys kestävälle kehitykselle. ”Yhteistyö ja kumppanuus” kuuluu kulttuurisen kestävyyden tavoitteisiin. Pyrkimyksenä on edistää hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä.

Miten yhteiskunnallinen kestävyys pitäisi toteutua työpaikalla?

motivaatio edistää kestävää kehitystä omassa työssä osallistuminen oman työyhteisön kehittämiseen. vuorovaikutustaidot ja kyky tulla toimeen erilaisten ja eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa (työyhteisö, asiakkaat, yhteistyötahot)

Miten voit edistää sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä lähihoitajan työssä?

Sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistävät sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi:

 • yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen.
 • esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
 • ennaltaehkäisevä hoito, terveys-, ravitsemus- ja liikuntakasvatus.
 • hyvinvointiteknologioiden hyödyntäminen.
 • Mitä on kestävä kehitys hoitotyössä?

  Kestävän kehityksen ulottuvuudet hoitotyössä

  Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Taloudellinen kestävyys taas on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei aiheuta pitkällä aikavälillä velkaantumista.

  Mikä on kestävän kehityksen päämäärä?

  Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

  Mitä on kestävä kehitys yritystoiminnassa?

  Kestävän kehityksen vastuullisuudessa on kyse siitä, että yritystoiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen mukaan lukien ihmisoikeudet. YK on julkaissut kestävän kehityksen tavoitteet. Asianajotoimisto VisionLaw on konsultoinut ja kouluttanut yrityksiä kestävän kehityksen asioissa.

  See also:  Miten Kertoa Herpeksestä Uudelle Kumppanille?

  Mitä kestävä kehitys on ympäristön näkökulmasta?

  Ekologisen kestävyyden edellytyksenä ovat mm. luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä päästöjen ja muun ihmistoiminnan sopeuttaminen ympäristön kanto- ja uusiutumiskykyyn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.