Mitä Eroa On Työsopimuksella Ja Työehtosopimuksella?

Mikä on työsopimuksen ja työehtosopimuksen välinen ero? Työehtosopimus eli tessi on ammattiliiton ja työnantajapuolen välinen sopimus. Siinä sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista kuten palkasta, työajoista, lomista ja muista eduista. Työsopimuksen solmit sinä itse työnantajasi kanssa.

Mitä hyötyä työehtosopimuksesta on työntekijän kannalta?

Työehtosopimuksessa määritellään alan vähimmäispalkat. Niitä ei säädetä laissa. Saat työehtosopimuksen ansiosta myös esimerkiksi yleiskorotuksia palkkaasi, sairaana ollessasi palkan pidemmältä ajalta, palkallisia arkipyhävapaita, palkkaa äitiys- tai isyysvapaalta ja lomarahaa.

Mitä pitää hyvästä työsopimuksesta tulee käydä ilmi?

Sopimuksesta tulisi myös käydä ilmi mahdolliset vastuualueet sekä esimies- ja alaissuhteet. Varsinainen työntekopaikka on kirjattava sopimukseen. Suositeltavaa ei ole hyväksyä esimerkiksi lauseketta, jonka mukaan toimihenkilön työpaikkoja ovat kaikki yhtiön toimipisteet.

Mitä hyötyä työehtosopimuksesta on työnantajalle?

Työehtosopimus syrjäyttää sekä lain että työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen, jos siinä on työntekijälle edullisempia ehtoja. Siihen, mitä TESiä sovelletaan, ei työnantaja voi itse vaikuttaa – muuten kuin järjestäytymällä (tosin silloinkin mahdollisuudet ovat rajalliset).

Kuka päättää työehtosopimuksista?

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa tai ammattiryhmää varten, esimerkiksi kuljetusala, optikot, terveyspalveluala, taloushallintoala, sosiaalialan järjestöt jne.

Mikä merkitys työntekijälle on työehtosopimuksella?

Työehtosopimus vaikuttaa siihen, maksetaanko äitiys- ja isyysvapaiden ajalta palkkaa. Työehtosopimukset mahdollistavat jatkuvan neuvottelun työpaikan asioista. Työehtosopimuksissa sovitut ehdot eivät ole pysyviä, vaan ne ovat voimassa vain niin kauan kuin sopimukset ovat voimassa.

Pitääkö työnantajan kuulua liittoon?

Työsopimuslaissa on säädetty niin kutsutusta työehtosopimusten yleissitovuudesta. Se tarkoittaa, että kaikkien työnantajien on noudatettava oman toimialansa yleissitovaa työehtosopimusta. Tämä velvollisuus on riippumaton siitä, kuuluuko työnantaja työehtosopimuksen neuvotelleeseen työnantajaliittoon.

Mikä on työsopimus ja mitä siitä tulisi käydä ilmi?

Työsopimus on vapaamuotoinen työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon. Työsopimuksen saa solmia itse 15 vuotta täyttänyt henkilö.

See also:  Miten Maanjäristyksiä Voidaan Ennustaa Ja Tarkkailla?

Miksi kaikilla aloilla ei ole työehtosopimusta?

Monilla aloilla ongelmana on se, että yritykset eivät ole järjestäytyneet yhteen työnantajaliittoon, joten ammattiliitoilla ei ole neuvottelukumppania. – Esimerkiksi kuntokeskuksissa ja monilla kauneudenhoitoon liittyvillä aloilla ei ole omaa työehtosopimusta, Rönni-Sällinen sanoo.

Mitä sinä voit tehdä jos sinulla on työpaikalla ongelmia työnantajan kanssa?

Ota ensin yhteyttä luottamusmieheen, jos työpaikallasi tulee ongelmia työsuhteeseen liittyvässä asiassa. Luottamusmies edustaa työpaikalla PAMia ja PAMiin kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmies on työpaikalla se lähin apu, jolta kannattaa kysyä kaikista työsuhteisiin liittyvistä asioista ja ongelmatilanteista.

Mikä merkitys työehtosopimuksella on työnantajalle sekä työntekijälle?

Työehtosopimus eli TES on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan.

Voiko työnantaja valita työehtosopimuksen?

Työnantajalla on oikeus lainsäädännön ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa valita työpaikalla sovellettava työehtosopimus. Työehtosopimuksen vaihtaminen on siis laillista, kunhan uuden työehtosopimuksen soveltamisalamääräys soveltuu.

Voiko olla ilman työehtosopimusta?

On täysin laillista että työehtosopimusta ei ole. Sen sijaan jos työehtosopimus alalla on ja se on joko yleissitova tai työnantaja on työnantajaliitossa, on sopimusta tällöin pakko noudattaa. Jos TESsiä ei ole, ainoastaan lait ja työsopimus on mitä noudatetaan.

Mitä tarkoittaa yleissitova?

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alan kaikkien työnantajien on noudatettava sopimuksen määräyksiä riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon tai kuuluvatko hänen työntekijänsä ammattiliittoon.

Mitä tarkoittaa työntekijän järjestäytymisoikeus?

Työntekijöiden tulee saada tyydyttävää suojelua kaikelta ammatillista järjestäytymistä vastaan kohdistuvalta toiminnalta, kun on kysymys heidän työsuhteistaan.

Mikä työehtosopimus koskee minua?

Mistä tietää, mikä työehtosopimus koskee minua? Useissa tilanteissa on päivänselvää, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Kuitenkin tilanteissa, joissa työnantajayritys toimii useammalla eri alalla, voi syntyä hankaluuksia. Työehtosopimusta sovelletaan yleensä joko toimiala- tai ammattialaperiaatteen mukaisesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.