Mitä On Sähköinen Asiointi Terveydenhuollossa?

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa on ajankohtainen ja voimakkaasti kehittyvä alue, joka koskee niin perusterveydenhuoltoa kuin erikoissairaanhoitoa, niin julkista kuin yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisillä asiointipalveluilla tarkoitetaan kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tyypillisesti potilasportaaleita (patient portals), verkkopohjaisia sovelluksia, jotka ovat terveydenhuollon organisaation omistuksessa ja hallinnassa (7).

Mitä sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan?

Sähköisellä asioinnilla (Electronic Services, e-Services) tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan keinoin.

Miten asiakasasiakirjojen jäsennys pohjautuu sosiaalihuollon palvelutehtäviin?

Asiakasasiakirjojen jäsennys pohjautuu luokituksiin sosiaalihuollon palvelutehtävistä ja sosiaalipalveluista. Lisäksi on mallinnettu palvelutehtäville yhteisiä asiakirjarakenteita.

Mikä on rakenteellinen tieto sosiaalihuollon palvelutehtävistä?

Rakenteinen tieto koostuu eri tavoin rakenteistetusta potilas- ja asiakastiedoista. Sosiaalihuollossa asiakastiedon rakenteistaminen perustuu asiakasasiakirjojen määrittelyyn ja niiden käytössä tarvittaviin luokituksiin. Asiakasasiakirjojen jäsennys pohjautuu luokituksiin sosiaalihuollon palvelutehtävistä ja sosiaalipalveluista.

Leave a Reply

Your email address will not be published.