Mitä Tarkoittaa Osa-Aikatyö?

Osa-aikatyö Osa-aikatyöksi kutsutaan työtä, jossa työntekijän työaika on lyhyempi kuin kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Myös työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön.
Osa-aikaisella työntekijällä on tuntirajoja alempi työaika, esimerkiksi kuusi tuntia päivässä tai 20 tuntia viikossa. Kun osa-aikainen työntekijä tekee enemmän tunteja kuin on sovittu, korvataan tunnit lisätyönä, jos ne eivät ylitä työehtosopimuksen mukaista vuorokautista tai viikoittaista ylityörajaa.

Mikä on osa-aikatyö työttömyysturvalaissa?

Työttömyysturvalaissa osa-aikatyö on määritelty suhteessa kokoaikaisen työntekijän työaikaan. Osa-aikatyössä työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos et tiedä, mikä on työssäsi sovellettava enimmäistyöaika, voit kysyä asiaa työnantajaltasi.

Mitkä ovat poikkeukset osa-aikatyöstä?

Tulo osa-aikatyöstä huomioidaan siis maksuperusteisesti. Tähän on olemassa poikkeuksia. Ensimmäinen poikkeus on se, että jos sinut on lomautettu työviikkoa lyhentämällä tai työntekosi on osittain estynyt sääesteen vuoksi. Näissä tapauksissa tulo vaikuttaa päivärahaan ansaintaperusteisesti, eli sillä hakujaksolla, jolla työ on tehty.

Miten kokoaikainen työ eroaa osa aikaisesta työstä?

Kokoaikaisella työllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on joko työaikalain tai työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika. Osa-aikatyötä on työ, jota tehdään vähemmän kuin työ- ja virkaehtosopimuksissa tai lainsäädännössä on sovittu täydeksi työajaksi.

Mitä eroa on Kokoaikaisella ja osa-aikaisella työllä?

Kokoaikainen työsuhde tarkoittaa tavallisesti viittä työpäivää ja 37,5 tai 40 viikkotyötuntia. Työsopimuksessa voidaan sopia, että työtä tehdään vain osan päivää tai viikkoa. Osa-aikaisella työllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään alalle sovittua enimmäistyöaikaa vähemmän.

Onko 30 tuntia viikossa Osa aikatyö?

Mutta mitä tarkoittaa osa-aikatyö? Työttömyysturvalaissa osa-aikatyö on määritelty suhteessa kokoaikatyöhön. Kun työaika on enintään 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, on kysessä osa-aikatyö. Määritelmä on hyvin intuitiivinen; osa kokoaikatyöstä on osa-aikatyötä.

See also:  Mitä Lapselle Päälle Päiväkotiin Kesällä?

Mikä on nollatuntisopimus?

Nollasopimus eli nollatuntisopimus tarkoittaa osa-aikaista työsopimusta, jossa ei ole sovittu tarkkaa työaikaa vaan ainoastaan työajan vaihteluväli. Jos teet nollasopimuksen, sinulle ei välttämättä tule lainkaan työtunteja eikä siten palkkaa.

Mikä on Jaksotyöaika?

Jaksotyöaika on yleistyöajasta poikkeava työaikamuoto, jolla työajan kannalta tarkasteltava ajanjakso on yleensä muutaman viikon pituinen. Kertyneet ylityöt arvioidaan tämän jakson kannalta kokonaisuudessaan. Vuorokautista tai viikoittaista ylityön kertymistä ei jaksotyöajassa tarkkailla.

Mitä tarkoittaa kokopäiväinen?

Kokoaikaisella työllä tarkoitetaan sellaista työtä, jossa työaika on joko työaikalain tai työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika. Säännöllinen työaika on vuonna 1996 voimaan tulleen työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Miten osa aikatyö vaikuttaa ansiosidonnaiseen?

Kun sinulla on tuloa osa-aikatyöstä, voit hakea ansiopäivärahaa toimeentulosi tueksi. Saamasi työtulo huomioidaan päivärahaa maksettaessa, jolloin päivärahaa maksetaan jonkin verran vähemmän kuin kokonaan työttömänä. Palkan tai yritystulon lisäksi voit siis yhä saada soviteltua päivärahaa.

Mitä tarkoitetaan vakituisella työntekijällä?

Jatkuva / toistaiseksi voimassa oleva / vakituinen työsuhde tarkoittaa, että työsopimus on voimassa niin kauan, kunnes työntekijä tai työantaja haluaa irtisanoa eli lopettaa työsuhteen. Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen eli antaa potkut, hänellä täytyy olla siihen asiallinen ja painava syy.

Milloin työsuhde muuttuu vakituiseksi?

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva eli puhutaan vakituisesta työsuhteesta, jos työnantajalla ei ole perusteltua syytä määräaikaisuudelle.

Miten työsuhde määritellään?

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä, työ tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja työstä maksetaan palkkaa. Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka perustuvat lakeihin ja työehtosopimuksiin.

Mikä on viikkotyöaika?

Työllisen säännöllinen viikkotyöaika on tavanomainen tai keskimääräinen viikkotyöaika päätyössä. Poissaolot eivät vaikuta säännölliseen viikkotyöaikaan. Palkansaajilla säännölliseen työaikaan luetaan mukaan säännöllinen palkallinen tai palkaton ylityö. Aiemmin on käytetty käsitettä normaali viikkotyöaika.

See also:  Mitä Kalaa Ei Saa Syödä Raskauden Aikana?

Mikä on työntekijän irtisanomisaika?

Silloin, kun työntekijä itse irtisanoutuu, irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viiden vuoden ajan. Yli viiden vuoden työsuhteessa, irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Mitä on osa aikatyö Vuokratyönä?

Osa-aikatyötä tekevällä voi olla esimerkiksi nollatuntisopimus, keikkasopimus tai tarvittaessa töihin kutsuttavan sopimus. Lisäksi voidaan sopia vaihtelevasta työajasta. Tarkemmat määritelmät sopimuksista löydät täältä. Vuokratyössä työnantaja taas vuokraa työntekijänsä tekemään toisen työnantajan työtä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.