Miten Demokratia Toimi Antiikin Kreikassa?

Ateenalainen demokratia oli suoraa demokratiaa, jossa politiikkaan saivat osallistua kaikki vapaat miespuoliset kansalaiset. Naiset ja orjat olivat sen ulkopuolella. Kansalaisilla oli yhtäläiset poliittiset oikeudet ja sananvapaus.

Miten demokratiaa toteutettiin antiikin aikana ja mitä ongelmallisia piirteitä antiikin demokratiassa oli?

Antiikin demokratioissa kaikilla miespuolisilla kansalaisilla oli oikeus osallistua politiikkaan. Kaikkien oikeudet eivät kuitenkaan aina olleet yhtä suuret, sillä esimerkiksi virkatehtävät saattoi olla rajattu vain varakkaammille yhteiskuntaluokille eli maanomistajille, jolloin demokratiassa oli timokratian piirteitä.

Mistä sana demokratia tulee?

Etymologia. Sana demokratia on peräisin antiikin kreikkalaisesta dēmokratia (δημοκρατία) -sanasta, jolla nykyaikana tarkoitetaan tavallisesti kansanvaltaa. Sana on muodostettu alkuosasta dēmos (δημος), ‘kansa’, ‘väkijoukko’, ‘monet’ ja kratos (κρατος) ‘komento’ tai ‘valta’.

Millä perusteella voidaan sanoa että Ateena oli kreikkalaisen tieteen ja taiteen keskus?

Se on myös Attikan alueen pääkaupunki.

Ateena.

Ateena Ateenan kunta Αθήνα Δήμος Αθηναίων
Alue Attika
Alueyksikkö Keski-Ateena
Perustettu noin 1500-luku eaa.
Perustettu (taru) 1581 eaa.

Mikä on suora demokratia?

Suora demokratia on demokratian muoto, jossa kansalaiset päättävät asioista suoraan eikä valitsemiensa edustajien kautta. Suoran demokratian täydellisimmässä muodossa kansalaiset tekevät päätökset kasvotusten poliittisessa kokouksessa tai kansankokouksessa.

Ketkä olivat Ateenan kansalaiset?

Ateenan suurinta kukoistuskautta oli Perikleen aika noin vuosina 461–429 eaa., jolloin rakennettiin suuri osa sen arkkitehtoonisista mestariteoksista. Vuosina 431–404 eaa.

Antiikin Ateena.

Ateena
Ἀθῆναι
Tyyppi kaupunki
Ajanjakso n. 1500-luku eaa.–
Huippukausi n. 480–338 eaa.

Mikä on antiikin aika?

Antiikin ajalla tarkoitetaan muinaisen Kreikan ja Rooman suuruuden aikaa vuosina 800 eaa. – 500 jaa. Erityisesti antiikin Kreikkaa pidetään eurooppalaisen sivistyksen kehtona siksi, että sen filosofit loivat pohjan modernille tieteelle.

Mikä on demokratian vastakohta?

ochlocratia) viittaa valtiomuotoon, jossa valta on väkijoukolla tai järjestäytymättömällä ihmismassalla. Oklokratian synonyymina käytetään toisinaan sanaa rahvaanvalta. Oklokratiaa pidetään niin sanotun terveen hallitusmuodon, demokratian eli kansanvallan, vastakohtana, rappeutuneena demokratiana.

See also:  Miksi Vesivoimalaitoksessa Tuotettua Sähköä Voidaan Pitää Ympäristöystävällisenä?

Onko Eussa demokratiavaje?

Määritelmä Euroopan unionin on sanottu kärsivän demokratiavajeesta, eli sen käyttämä ylivaltiollinen toimivalta ei ole demokraattisesti legitiimiä samalla tavalla kuin yksittäisten valtioiden kohdalla. Euroopan unionin päätöksentekoa ja toimintaa on moitittu epädemokraattiseksi.

Kuka keksi demokratian?

Ensimmäisiä demokratiaa soveltaneita kansoja olivat antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset, joiden oppeja 1700-luvun älymystö pyrki aikanaan muokkaamaan sopivaksi kuninkaanvallan jälkeiselle ajalle. Silloisesta demokratian ideaalien ja instituutioiden henkiinherättämisestä alkanut kausi on jatkunut nykypäivään saakka.

Miten Kreikkalainen kulttuuri syntyi?

Kreikan kulttuuri on kehittynyt tuhansien vuosien aikana, saaden alkunsa antiikin Kreikan arkaaiselta ajalta. Myöhemmin se vaikutti suuresti Rooman, Bysantin ja Ottomaanien valtakuntien kulttuuriin.

Mistä aineista antiikin aikana ajateltiin maailman koostuvan?

Aristoteleen mielestä maailma oli jatkuvassa muutoksessa ja rakentui tulesta, vedestä, maasta ja ilmasta sekä eetteristä.

Miksi filosofia on syntynyt antiikin Kreikassa?

Klassinen kreikkalainen filosofia suuntautui ennen kaikkea inhimilliseen järkeen, hyveisiin, kyselemällä tehtyyn tutkimukseen ja asioiden perusteiden etsintään. Se perustui kreikkalaisiin ihanteisiin, joissa tärkeintä oli hyveen kehittäminen ja hyvä elämä kreikkalaisessa kaupunkivaltiossa, poliksessa.

Mikä on Eduskunnallinen demokratia?

Edustuksellisessa demokratiassa (välillinen demokratia) äänestäjät valitsevat joukostaan edustajia, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä heidän puolestaan. Yleensä edustuksellisessa demokratiassa edustaja ei ole velvollinen noudattamaan äänestäjiensä tahtoa vaan voi vapaasti harkita, minkä päätöksen tekee.

Mitä tarkoittaa Deliberatiivinen demokratia?

Deliberatiivinen demokratia eli keskusteleva demokratia on demokratian muoto, jossa julkinen keskustelu muodostaa keskeisen osan legitiimiä lainsäädännön valmistelua. Keskustelussa edellytetään yhdenvertaista mielipiteiden huomioon ottamista kaikilta asianosaisilta väestöryhmiltä.

Mitä tarkoittaa osallistuva demokratia?

Osallistuva demokratia on demokratian muoto, jossa kansalaisilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon myös äänestysten välisenä aikana. Vaikuttamismuoto on muiden muassa kansalaisjärjestöön osallistuminen. Mahdollisuudet osallistumiseen vaihtelevat ihmisten välillä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.